بنیاد جهانی طیب

معرفی زیست بوم طیب

زیست بوم طیب یک میدان واقعی برای ایجاد رشد و تعالی است که از طریق راهبری دانش و تفکر طیب، ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری مورد نیاز برای استقرار کیفیت طیب و گسترش ذائقه طیب به ارتقای کیفیت زندگی کمک می کند. بنابراین ظرفیت های قابل توجهی را برای توسعه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای در اختیار رهبران آن جامعه قرار می دهد. در مدل تصویری زیر الگوی زیست بوم طیب و ابعاد اصلی آن نشان داده شده است.

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​