بنیاد جهانی طیب

بنیاد جهانی طیب ساختاری بین المللی و فراسازمانی برای ارتقای کیفیت زندگی در دنیاست، این بنیاد با شناسایی و جذب شخصیت ها و مراکزی که در راستای کیفیت بخشی به زندگی بشریت گام های مؤثر بر داشته اند در تلاش خواهد بود تا با سیاست گذاری و اقدامات کلیدی ، زمینه ارتقای کیفیت را به سمت حیات طیبه برای مردم فراهم کرده و طعم زندگی با کیفیت را به آنها بچشاند.

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​